Onderwijs

Het Ravelijn is een openbare Daltonschool. Elk kind ongeacht geloof of culturele achtergrond is van harte welkom.

Wij werken vanuit betekenisvol onderwijs. Welke vaardigheden heeft uw kind nodig en welke ontwikkelingsbehoefte? Die vragen staan centraal bij ons onderwijs. Wij werken vanuit die gedachte, dat uw kind na het Ravelijn voldoende moet zijn toegerust om optimaal te kunnen functioneren binnen het vervolgonderwijs. Daarom besteden wij naast de kernvakken (zoals taal en rekenen) ook veel aandacht aan samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritsich denken en aan sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemend en nieuwsgierige houding komt van pas, nu en in de toekomst. 

Wij hebben ons onderwijs zo ingericht, dat uw kind binnen een tijdvak van 8 jaar onze school kan doorlopen. De leerinhouden en leermiddelen zijn op elkaar afgestemd. En we hebben de doorgaande lijnen in leer- en vormingsgebieden aangebracht. De vorderingen van uw kind houden we bij in onze leerlingvolgsystemen Cito LOVS (groep 3 t/m 8) en Kijk (groep 1/2).Wij dagen onze leerlingen uit om zich te ontwikkelen.
We hebben hoge verwachtingen en houden daarbij rekening met individuele verschillen.