Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad.
De MR is een orgaan voor inspraak en (soms) voor instemming.
De medezeggenschapsraad beslist mee over de organisatie van school.
Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwerpen als het schoolplan, regels voor veiligheid, gezondheid en welzijn, de schoolgids, sponsoring, formatieplan en schooltijden.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. 
Oudergeleding:
Marcel Bosman en Anja Jansen                                                                       

Teamgeleding:
Lesley Janssen, Brigitte Schotman en Anouk Schuurman

Op deze pagina kunt u inzage krijgen in het jaarplan en de agenda/notulen van de MR vergaderingen.